HHR

De vereniging draagt de naam Maldense Zwemclub ’80. Zij is gevestigd in de gemeente Heumen.

Artikel 1.
 • a) Om lid van de vereniging te worden moet men zich schriftelijk opgeven bij de secretaris. In die opgave moet zijn vermeld: 1) Naam en voornamen 2) Datum van geboorte en geboorteplaats 3) Woonplaats en adres 4) Bij welke vereniging het kandidaat-lid eventueel reeds eerder was aangesloten. Voor de aspiranten en minderjarige werkende leden moet deze aanmelding akkoord zijn getekend door ouders of voogden.
 • b) Om ondersteunend lid der vereniging te worden geeft men zich op bij de secretaris, onder vermelding van naam, woonplaats en adres en jaarlijkse bijdrage. Het bestuur beslist over de toelating.
 • c) Ereleden en leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur door een Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur beslist over de toelating. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging, kennis te dragen van de bepalingen der Statuten en Reglementen en zich daaraan te onderwerpen. Tevens aanvaarden zij het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond en onderwerpen zij zich aan diens Statuten en Reglementen, terwijl zij tevens het bestuur onherroepelijk machtigen hen te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de Koninklijke Nederlandse Zwembond K.N.Z.B. en daar namens hen stem uit te brengen of te doen uitbrengen, een en ander overeenkomstig de bepalingen van Statuten en Huishoudelijk Reglementen van de K.N.Z.B.
Artikel 2.

Ieder lid kan een ander lid introduceren, die dan één maal het recht heeft 3 keer een training te bezoeken zonder contributieheffing om hem/haar de gelegenheid te geven zijn of haar standpunt te kunnen bepalen om wel of niet tot de vereniging toe te treden.

Artikel 3.
 • a) Ieder lid aanvaardt het lidmaatschap onmiddellijk na toelating tot de vereniging, waarvan de secretaris hem/haar schriftelijk bericht zendt. Tevens ontvangt het lid hierbij een uittreksel uit het huishoudelijk reglement en een contributie c.q. betalingsreglement.
 • b) De vereniging incasseert het voorgeschreven inschrijfgeld en de contributie van het lid voor de lopende termijn middels een incasso-opdracht waarvoor het lid een machtiging heeft afgegeven. De contributie is verschuldigd vanaf de datum, waarop het inschrijfformulier door het kandidaat-lid is ondertekend.
 • c) Het lid is verplicht bij eventueel adresverandering onmiddellijk hiervan kennis te geven aan de secretaris.
Artikel 4.

a) Het verenigingsjaar loopt van de 1 juli tot en met 30 juni. b) De contributie dient jaarlijks in een termijnen bij vooruitbetaling te worden voldaan. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld voor het lopende verenigingsjaar.

Artikel 5.

Het lidmaatschap eindigt op de wijze zoals omschreven is in Art. 11 der Statuten. Beëindiging van het lidmaatschap door opzegging van het lid zelf (bij minderjarigheid door zijn wettelijke vertegenwoordiger) kan uitsluitend schriftelijk geschieden tenminste een maand voor het eind van het verenigingsjaar bij de secretaris of ledenadministratie. De opzegging wordt te allen tijde door de secretaris of ledenadministratie bevestigd. In alle gevallen dient de contributie tot de datum, welke de secretaris in genoemde bevestiging van opzegging heeft aangegeven te worden doorbetaald. Bij gebreke van vermelde schriftelijke kennisgeving door het lid duurt het lidmaatschap voort en blijft men contributieplichtig. VERGADERINGEN Artikel 27. Er worden gehouden:

 • a) Gewone Algemene Ledenvergaderingen
 • b) Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen
 • c) Bestuursvergaderingen
 • ad a) De gewone Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden in de tijd, hiervoor in Artikel 17 lid 1 der Statuten bepaald.
 • ad b) Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen worden belegd wanneer het bestuur dit nodig acht of op verzoek van minstens een zodanig aantal leden, dat bevoegd is om tien procent van de stemmen van alle leden uit te brengen, die hun verlangen schriftelijk, met opgaaf van redenen, mededelen aan het bestuur. Het bestuur is gehouden binnen de tijd van 14 dagen, nadat het verzoek tot het houden der vergadering is ingekomen. Bij niet tijdige oproeping door het bestuur zijn de verzoekers zelf bevoegd de vergadering te beleggen, op de wijze in dit Reglement omschreven. ad c) Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter/secretaris zulks verzoeken. Artikel 28. Bij de aanvang van iedere Algemene Ledenvergadering moet door alle leden, die aanwezig zijn, de presentielijst worden getekend.
Artikel 29.

Een Algemene Ledenvergadering is eerst dan gemachtigd besluiten te nemen wanneer minstens de helft van de bestuursleden en een zodanig aantal leden aanwezig zijn dat 1/6 deel van het totaal in de vereniging aanwezige stemmen uitgebracht kunnen worden. Verlaten echter na opening enige leden de vergadering, zodat het aantal stemmen beneden het vastgestelde aantal daalt, dan kan de vergadering toch rechtsgeldige besluiten nemen. Bij een tweede oproeping is elke vergadering bevoegd besluiten te nemen, ten aanzien van de punten, die bij oproeping tot de vergadering, die wegens onvoltalligheid geen voortgang had, zijn vermeld.

Artikel 30.

Het bestuur is verplicht datum, uur en plaats ener te houden Algemene Ledenvergadering minstens 14 dagen tevoren aan de leden schriftelijk aan te kondigen, met opgave der te behandelen onderwerpen. Niet op de agenda voorkomende onderwerpen mogen niet behandeld worden. Voor spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan de termijn verkort worden tot 7 dagen. Schriftelijk, door minstens vijf leden ondertekende voorstellen, moeten op de agenda worden geplaatst, mits zij minstens 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering bij de secretaris zijn ingekomen. Het bestuur is verplicht een dergelijke uitbreiding der agenda aan alle leden mede te delen, op de omschreven wijze, minstens 3 dagen voor de Algemene Ledenvergadering. In de gewone Algemene Ledenvergadering dienen in ieder geval de volgende punten te wordenbehandeld:

 • a) opening
 • b) mededelingen/inventarisatie rondvraag
 • c) ingekomen stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering
 • d) behandeling ingekomen voorstellen
 • e) goedkeuring vorige notulen
 • f) jaarverslag secretaris
 • g) jaarverslag kascommissie
 • h) jaarverslag penningmeester
 • i) jaarverslag technische commissie
 • j) bestuursbeleid (kan in het jaarverslag van de secretaris meegenomen worden) Pauze
 • k) verkiezing nieuw bestuur
 • l) aftreden oud bestuur
 • m) begroting nieuw verenigingsjaar
 • n) contributiebesluit nieuw verenigingsjaar
 • o) aanstelling commissies
 • p) rondvraag
 • q) sluiting
Artikel 31.

Voorstellen (aan Algemene Ledenvergadering) Een voorstel is een op schrift vervat verlangen van het bestuur of van één of meer leden beogende dit verlangen te concretiseren. Het verlangen kan van velerlei aard zijn, wijziging Statuten en of Reglementen, andere verenigingsstructuur, nieuwe commissies, betere training etc.

Artikel 32.

De agenda van de bestuursvergaderingen en of commissievergaderingen dienen minimaal te bestaan uit de volgende punten:

 • a) opening
 • b) mededelingen en ingekomen stukken
 • c) behandeling en goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.
 • d) behandeling van de ingekomen voorstellen
 • e) besluitenlijst
 • f) ledenbestand
 • g) rondvraag
 • h) sluiting
Artikel 38.

In alle gevallen, waarin de wet, de Statuten of de Reglementen van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 39.

Dit Reglement treedt in werking op het tijdstip van aanneming door de Algemene Ledenvergadering, waarmede alle vroegere Reglementen vervallen.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van “MZC 80″ te Malden d.d. 18 maart 1996.