Privacyreglement

Dit reglement is de invulling van MZC’80 op het Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), waarin de Europese richtlijnen voor de bescherming van privacy worden geregeld.

MZC’80 is een vereniging en valt als zodanig onder artikel 3 van de AVG.
Wij verzamelen van onze leden de volgende gegevens: naam, voornaam, adres (inclusief postcode), telefoonnummer, mailadres, bankrekeningnummer en geboortedatum.
Indien het gaat om minderjarige leden, verzamelen wij deze gegevens ook van ouders/verzorgers.

Deze gegevens worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan degenen binnen onze vereniging die deze gegevens nodig hebben.

Dat betekent:
1. De secretaris heeft de beschikking over alle gegevens.
2. De penningmeester heeft de beschikking over de bankrekeningnummers en de bijbehorende namen en mailadressen, zodat hij de leden kan inlichten wanneer de contributie wordt geïnd en om de leden te kunnen identificeren die horen bij bedragen die worden overgemaakt ten behoeve van bijzondere activiteiten.
3. De organisatoren van onze activiteiten. Deze zijn onder te verdelen in:
a) De trainers van de jeugdleden krijgen de namen en geboortedata van alle jeugdleden en de NAW-gegevens en telefoonnummers van hun ouders/verzorgers.
b) De organisatoren van bijzondere evenementen (waaronder de coördinatoren van het oud papier ophalen en de regelaars van uitstapjes). Zij krijgen de NAW-gegevens en telefoonnummers van de leden en eventueel van de ouders/verzorgers van de leden die deelnemen.

Gegevens worden in een Excel bestand bewaard en up to date gehouden door de secretaris. Hij verstrekt de benodigde gegevens aan de anderen door het met een wachtwoord versleutelde bestand te mailen.

Daarnaast zullen er tijdens onze activiteiten en trainingen soms foto’s worden gemaakt waarop leden of de kinderen van leden herkenbaar in beeld zijn. Deze foto’s worden uitsluitend gebruikt voor de website en/of sociale media van MZC’80. Leden die het niet op prijs stellen om langs deze weg foto’s van henzelf of hun minderjarige kinderen te zien verschijnen, kunnen dit aangeven bij het bestuur.
Binnen de organisatie zijn er drie vrijwilligers aangewezen om foto’s die gebruikt gaan worden voor de website of het sociale media platform die we gebruiken hierop te screenen.

Van de kinderen en volwassenen die bij ons trainen worden verder persoonlijke records en zwemprestaties bijgehouden. Ook dit wordt uitgevoerd door een vrijwilliger, die toegang heeft tot namen een eerdere prestaties. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dat ook kenbaar maken bij het bestuur. In dat geval worden wel per wedstrijd gegevens genoteerd, maar worden die niet opgeslagen om bij een volgend evenement als referentie te worden gebruikt.

In alle gevallen zullen bovengenoemde personen deze gegevens uitsluitend gebruiken om hun taken ten aanzien van de vereniging naar beste eer en geweten te kunnen vervullen.
In het bijzonder worden gegevens niet doorverkocht aan derden. We gebruiken geen online tools en hebben dus met de softwareleveranciers geen verwerkersovereenkomsten.


Dit reglement is opgemaakt met behulp van de informatie die is verstrekt door de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) en zal daarmee jaarlijks worden getoetst.