Veilig Sportklimaat

1. Inleiding Gedragsverwachtingen

Doelstelling
MZC’80 wil ertoe blijven bijdragen dat haar leden met plezier kunnen sporten en zich in die sport – maar ook maatschappelijk- verder kunnen ontwikkelen. Waarden en normen bij de beoefening van de zwemsport vinden we daarom belangrijk. MZC’80 wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning, plezier en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste aspecten. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we ervoor zorgen dat MZC’80 een vereniging is om trots op te zijn. Ter ondersteuning hiervan hebben we een aantal gedragsverwachtingen. Deze verwachtingen beogen met name de goede werking en verstandhouding tussen de club, trainers, verhuurder, begeleiders en sporters te bevorderen. MZC’80 vraagt van leden, ouders/verzorgers om van deze regels kennis te nemen en ze te respecteren.

Over wie gaat het?
Iedereen, die lid is of lid wil worden van MZC’80, moet van de gedragsverwachtingen op de hoogte zijn en of worden gebracht bij aanmelding. Dat geldt voor de actieve leden, maar ook voor bestuursleden, trainers, begeleiders en vrijwilligers binnen MZC’80. Voor minderjarigen geldt bovendien dat de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn/worden gebracht van de gedragsverwachtingen bij aanmelding van hun kind. De gedragsverwachtingen moeten door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen te allen tijde het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan en over regels. Het gaat over wat we normaal en niet normaal vinden. We noemen dit: waarden en normen. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). En tot slot, wat gebeurt er als een persoon (zoals hierboven genoemd) zich niet aan de gedragsverwachtingen houdt? We nemen dan maatregelen; sancties.2. Algemene omgangsregels


Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor onze waarden en normen voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgen eerst een aantal algemene regels, die van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • Ik sport samen met anderen, dus ook met een eventuele tegenstander.
 • Ik gedraag me altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Ik heb altijd respect voor de trainers en afgevaardigden (sporters, trainers en begeleiders) van onze en andere verenigingen.
 • Ik aanvaard de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet op grond van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties of op welke manier dan ook
 • Ik scheld, treiter, pest en roddel niet.
 • Ik maak me niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruik geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
 • Ik blijf van andermans spullen af.
 • Ik help mee het complex en de omgeving schoon te houden.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij kwesties eerst samen er proberen uit te komen. Kom je er niet uit, haal dan de trainer erbij! Praat wel met elkaar, niet over elkaar.
 • Houd elkaar betrokken, toon interesse voor elkaar.
 • Kom voor een ander op en stel je eigen grenzen.
 • Help een ander in vervelende situaties, maar stel zelf je grenzen zodat je die situaties kunt voorkomen.

Naast de hiervoor genoemde algemene regels vraagt het bestuur aandacht voor de omgangsregels, die wij van toepassing vinden binnen MZC’80. Dit richt zich vooral op de sporters. Daarna wordt ingegaan op de gedragsverwachtingen voor trainers/begeleiders binnen de vereniging om aansluitend in te gaan op aandachtspunten voor ouders/verzorgers van de sporters van de vereniging. Tot slot geven we de gewenste gedragingen aan voor de omgeving, waarin we onze sport beoefenen, gaan we in op sancties en wijzen we op de mogelijkheid voor hulp in die situaties, waarbij het niet goed is gegaan.


3. Omgangsregels sporters


Houding
Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van alle leden, dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover trainers, bezoekende sporters, bestuursleden, andere leden, afgevaardigden van andere verenigingen en publiek. We dulden geen grofheden. Wees sportief, vertoon teamgeest, help en steun je medesporters.

Stiptheid

 • Voor de training ben je tijdig voor aanvang in het zwembad aanwezig.
 • Een trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen, indien deze reeds is begonnen.
 • Bij afwezigheid deel je dit mee aan de trainer.

Gebruik van de kleedkamers

 • De kleedkamers worden gebruikt om je om te kleden. Het is niet toegestaan om je om te kleden in andere algemene of openbare ruimten in het zwembad.
 • Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten.
 • De kleedkamers dienen door de gebruikers zelf netjes achter gelaten te worden na elk gebruik. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, smartphone, geld etc.), maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. MZC’80, het Laco zijn niet verantwoordelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.
 • Zet je in voor de trainingen, daar kom je immers voor.
 • Wanneer jij gemotiveerd naar de trainingen komt en deze ook met plezier doet heeft dat een gunstig effect op jouw beleving en die van de andere zwemmers.
 • Houd rekening met elkaar.
 • Als je zelf ergens last van hebt, kun je vaak in overleg met de trainer wat anders doen in de training. Gun dat ook een ander.
 • Luister en toon respect naar je trainer(s).
 • Op het moment dat er instructie wordt gegeven zorg je dat je boven water blijft en luistert naar wat er gezegd wordt. Laat zien dat je jezelf wilt verbeteren!
 • Heb respect voor de omgeving.
 • Blijf van elkaars materiaal af, houd het zwembad netjes en zorg goed voor je eigen spullen!
 • Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.
 • We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het op- en afbouwen van het zwembad.
 • Dus iedereen draagt zijn steentje bij met het inhangen van de lijnen en het plaatsen van de vlaggetjes, en het klaarzetten van ander materiaal wat nodig is voor de training.
 • We zorgen er met elkaar voor dat ook alles wordt opgeruimd.
 • Materialen en hulpmiddelen worden alleen daarvoor gebruikt waar ze bestemd voor zijn.
 • Spullen van de club, zoals flippers en plankjes, worden in bruikleen uitgedeeld. Wanneer deze spullen kapot of kwijt zijn geraakt door het toe doen van de verantwoordelijke persoon, zullen de kosten bij betreffende persoon worden verhaald.

Jeugdkamp

 • Tijdens het jeugdkamp gelden bovendien de volgende gedragsverwachtingen:
 • De begeleiding dient zich verantwoordelijk te gedragen en het goede voorbeeld te geven.
 • Deelnemers volgen de aanwijzingen van de kampleiding en/of aanwezige trainers.
 • Het gebruik van alcohol (door bv. begeleiders) moet waar mogelijk worden vermeden (voorbeeldfunctie). Het gebruik van alcohol door minderjarigen is bij wet verboden en dient dan ook tijdens dergelijke kampen strikt te worden gehandhaafd.
 • Bij ongewenst en of onacceptabel gedrag wordt deelnemer naar huis gestuurd; ouders zijn verantwoordelijk voor het ophalen van hun kind.

4. Trainers / begeleiders / sporters

De omgang tussen trainers, begeleiders en sporters laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (bij bv. tijdens het aanleren van de vaardigheden en bij mensen met een beperking) of ter voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie. Toch verdient het de aanbeveling om uitgangspunten en gedragsverwachtingen vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van trainers en begeleiders in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de vereniging en de zwemsport in het algemeen te herstellen c.q. te behouden. Daarom heeft MZC’80 beschreven hoe een prettige en veilige sportomgeving eruit moet zien. MZC’80 stelt dat alle trainers en begeleiders hiervan kennis moeten hebben genomen en e.e.a. ook onderschrijven, onder andere door een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft daartoe gedragsverwachtingen voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven, zo ook de KNZB. MZC’80 neemt deze regels onverkort over in de gedragsverwachtingen.

De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie sporter/pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u deze gedragsverwachtingen.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsverwachtingen niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 • MZC’80 is huurder van het zwembad het Laco. Als trainer ben je eindverantwoordelijk (met name als het gaat om zwemmers onder de 16 jaar); wat inhoudt dat:
 • De trainer is toezichthouder en aanspreekpunt.
 • De trainer zorgt er voor dat de materiaalruimte opgeruimd en schoon is.
 • De trainer zorgt ervoor dat de veiligheidsregels worden nageleefd (niet rennen, niet duiken als dat verboden is, etc.)

5. Ouders/verzorgers

Het bestuur van MZC’80 vraagt ouders/verzorgers om kennis te nemen van de gedragsverwachtingen van de club en deze te respecteren. Het bestuur vraagt daarbij aandacht voor het volgende.

 • Onthoud u zich ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen. Laat dit over aan de benoemde trainers. Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. Positief supporteren juichen wij ten zeerste toe!
 • Laat u niet negatief uit tegenover uw kind, teamgenoten tegenpartij en of publiek.
 • Onacceptabel gedrag in het zwembad (agressiviteit, intimidatie, schelden, grensoverschrijdend gedrag) wordt niet getolereerd.
 • Indien uw kind wegens ziekte, of andere gewichtige omstandigheid niet kan deelnemen aan de training, meld u dit zo snel mogelijk aan de TC.

6. In en rond het zwembad

Het zwembad wordt gehuurd van Laco. MZC’80 (en daarmee haar leden) is gebruiker van de geboden faciliteiten. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Dat straalt positief uit naar de vereniging en voorkomt dat onnodige (schade) kosten in rekening moeten worden gebracht. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk in en om het zwembad en kleedkamers meegenomen.
 • Het zwembad en doucheruimtes mogen alleen worden betreden met blote voeten of badslippers. Blauwe hoezen over schoeisel is toegestaan.
 • Het is in het gehele sportcomplex ten strengste verboden te roken en/of drugs te gebruiken.
 • MZC’80 hanteert de door de overheid vastgestelde regels, die van toepassing zijn voor het gebruik van alcohol bij minderjarigen. Dat houdt o.m. in dat aan minderjarigen geen alcohol wordt verkocht in de horecaruimte van Laco
 • Overlast, onacceptabel gedrag (veroorzaakt met name voor zwembad entree) zal door de vereniging worden bestraft. Afhankelijk van de gebeurtenis zal het bestuur van de vereniging een passende sanctie opleggen (zie paragraaf 8, sancties).
 • Schade aan eigendommen van het sportcentrum worden direct op de dader verhaald.

7. Richtlijnen gebruik sociale netwerken

Onder sociale netwerken worden verstaan: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Whatsapp en de wat minder bekende varianten daarop. De hoofdregel is dat het gedrag van MZC’80-leden op social media niet afwijkt van wat in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is.

 • Bij sporttechnische onderwerpen maken (bestuurs)leden duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens MZC’80 publiceren.
 • (Bestuurs)leden publiceren geen vertrouwelijke informatie op sociale netwerken.
 • Ga niet in discussie met een sporter of ouder op sociale netwerken.
 • (Bestuurs)leden zijn altijd vertegenwoordiger van MZC’80 – ook als zij een privémening verkondigen. Bij twijfel niet publiceren.
 • MZC’80-leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren. Iedereen weet dat publicaties op sociale netwerken altijd vindbaar blijven.
 • 10 tellen nadenken voordat je tweet! Denk even bewust na of je werkelijk “nieuws” plaatst op sociale media. Is het echt interessant wat je er op zet?
 • Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met MZC’80 zoek je contact met je coördinator of verantwoordelijk bestuurslid.
 • MZC’80 zorgt ook digitaal voor een veilig klimaat en communiceert met leden en ouders hoe zij dit doet.
 • MZC’80 legt vast welke maatregelen zij neemt bij digitale overtredingen van leden en communiceert dit met deze doelgroepen.
 • MZC’80 roept ouders op deze regels te respecteren.

8. Sancties

Bij het niet naleven van de gedragsverwachtingen kunnen sancties worden opgelegd. Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor trainingen. In ultimo kan tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging worden overgegaan. Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

 • Schelden.
 • Bij pesten van en door leden binnen onze vereniging. Pesten en treiteren wordt niet getolereerd. De trainers /begeleiders hebben de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer//begeleiders kan in geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het zwembad tijdens een training.
 • Het uiten van bedreigingen.
 • Het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, dan zal het zelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: (wapens, drugs, vuurwerk). Er zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Alle overige misdragingen, die volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn.
 • Alle, en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het bestuur.

De te volgen procedure is als volgt: Indien een zwemmer wordt weggestuurd tijdens een training vanwege ongewenst gedrag, zal de trainer direct contact opnemen met de ouders en het voorval uitleggen en eventuele sancties toelichten. Bij grove schending van de gedragsverwachtingen zal er een afspraak worden gemaakt met ouders en betrokkene zwemmer.

Trainer/begeleider, sporter en/of betrokken ouder/verzorger stelt het bestuur in kennis van de overtreding. Ook in gevallen waarbij de trainer/ begeleider direct tot het verwijderen van de zwemmer van de training/ is overgegaan, dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij het aanspreekpunt. Dit ter vastlegging van het gebeurde. In elk geval van misdragingen pleegt het aanspreekpunt zorgvuldig hoor en wederhoor bij alle betrokkenen. Het bestuurslid dat als aanspreekpunt fungeert, bespreekt tijdens de vergadering de overtreding met het bestuur, waarbij alle overige leden van het bestuur op de hoogte gebracht worden. In uitzonderlijke gevallen – ter beoordeling van het aanspreekpunt – kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan. De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, trainer en/of diens ouders/verzorgers. Het in herhaling vervallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, die in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft, kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verdergaande sancties in de vorm van schorsing, uitsluiting of als uiterste middel statutaire opzegging van het lidmaatschap.

9. Vertrouwenscontactpersoon

Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen; dit zijn allemaal gedragingen die we bij de vereniging niet tolereren. Voor MZC’80 zijn respect, integriteit, veiligheid en aangepast gedrag uiterst belangrijk. Toch kunnen er zaken voorkomen, die strijdig zijn met deze uitgangspunten. Dit is dan ook de reden dat MZC’80 een vertrouwenscontactpersoon kent.

Sanne Reintjes vervult deze rol.

Bij deze vertrouwenscontactpersoon kan je terecht als je, op welke manier dan ook, niet correct behandeld wordt of in je belangen aangetast voelt als gevolg van ongewenste omgangsvormen en/of gedragingen, die in strijd zijn met de hiervoor opgenomen gedragsverwachtingen.


10. Aanname beleid vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom bij ons, maar moeten wel aan een aantal eisen voldoen:

– reeds bekend zijn bij onze club

– een affiniteit hebben met (wedstrijd) zwemmen

– zelf ervaring hebben met (wedstrijd) zwemmen

– het liefst minimaal 2 uur per week beschikbaar zijn om training te geven

– een minimale leeftijd hebben van 16 jaar

Wanneer een nieuwe vrijwilliger zich bij ons aanmeld, wordt er eerst een gesprek gepland zodat van beide kanten de verwachtingen uitgesproken kunnen worden en de gedragsregels gedeeld worden. Daarna zal een proeftijd volgen en kan de nieuwe vrijwilliger minimaal een maand meedraaien tijdens de trainingen. Wanneer van beide kanten het vertrouwen wordt uitgesproken dat de nieuwe vrijwilliger zelf de training kan geven, kan de vrijwilliger zelfstandig ingepland worden. 

11. Portretrecht

Tijdens activiteiten van MZC’80, of activiteiten waaraan MZC’80 deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en of videobeelden gemaakt worden waarop uw kinderen en of uzelf mogelijk te zien zijn. Deelname aan MZC’80-activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan MZC’80 om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, nieuwsbrieven, kranten, folders etc.). Deze foto’s en of videobeelden mogen op geen enkele manier door derden worden verspreid. MZC’80 zal deze foto’s en of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s, die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruiken en of publiceren van foto’s en of videobeelden waarop uw kind te zien is, dan kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur. Het is in de huidige tijd vanzelfsprekend, dat het hiervoor opgenomen tekst over portretrecht ook van toepassing is op de uitingen op social media van de zwemvereniging MZC’80. Zie ook het algemene privacystatement van MZC’80

12. Kennisgeving

Alle leden, ouders/verzorgers, trainers /begeleiders, vrijwilligers en overige betrokkenen zijn op de hoogte (gebracht) van de inhoud van deze gedragsverwachtingen en 9 dienen hiernaar te handelen. Iedereen die een lidmaatschap aangaat of een functie gaat uitoefenen binnen MZC’80 zal op de hoogte worden gebracht van de op dat moment geldende regels.

Lid zijn van MZC’80 houdt in dat men de regels accepteert. Een exemplaar van deze gedragsverwachtingen is in te zien via de website. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze gedragsverwachtingen door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website en nieuwsbrieven. Naleving van en controle op deze gedragsverwachtingen zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze leden, de club beschermen tegen ongewilde excessen en zo alle betrokkenen bij onze vereniging zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van hun sport.